Vedtægter for Aarhus Børne og Junior brandkorps

Vedtægterne blev ændret på en ordinær generelforsamling i Juni 2021. Dette skete for at kunne komme under Østjyllands Brandvæsen.

§ 1 Navn

Stk. 1. Aarhus Børne og Junior brandkorps som er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

 

§ 2 Ansvarsfordeling

Stk. 1. Aarhus Børne og Junior brandkorps samarbejder med Østjyllands Brandvæsen om driften af Juniorbrandkorpset. Der er aftalt følgende ansvarsfordeling:

Stk. 1a. Østjyllands Brandvæsen (ØSTBV) er ansvarlig for driften og økonomien i forhold til beredskabsfaglige elementer.

Stk. 2. Østjyllands Brandvæsen stiller mundering til rådighed til alle medlemmer, både Børne- og Juniorbrandkorpsets medlemmer, instruktører og øvrige frivillige.

Stk. 3. Aarhus Børne og Junior brandkorps er ansvarlig for de sociale elementer i undervisningen og fungere på tværs af alle afdelinger.

 

Børnebrandkorpset (Fire Kids)

 

§ 3 Formål

Stk. 1 Børnebrandkorpsets opgaver og formål:

 • Forberedelse til senere medlemskab af Juniorbrandkorpset igennem leg og spil.
 • Leg og læring for medlemmerne i at hjælpe andre / bidrage til samfundet.
 • Leg og læring i gruppe- og teammentalitet.
 • At fremme sociale kompetencer.

Aktiviteter

 • Leg, spil og sport.
 • Hobbyarbejde (f.eks. til påske eller jul)
 • Information / besøg på brandstationer, politistationen, museer m.m.
 • Læring om grundlæggende brandteori (brandtrekant) og forbyggende brandbeskyttelse.
 • Læring til at færdes sikkert i trafikken.
 • Sundhedsfremmende tiltag, f.eks. svømning.
 • Læring om miljø og naturbeskyttelse, f.eks. igennem ophold / færdsel i naturen.
 • Let, aldersvarende førstehjælp.

I sammenhæng med børnebrandkorpsets arbejde må der ikke laves / gennemføres:

 • Handlinger, hvor børnene kunne udsættes for sundhedsfarlige indflydelser, herunder udsættelse for ekstreme forhold (varme, kulde), fysisk / psykisk pres, løft af tunge byrder og andre ikke alderssvarende aktiviteter.
 • Brandmandsteknisk uddannelse ved og med brandvæsenets køretøjer og redskaber (grundet ”farlige”, tunge og for omfattende redskaber for denne aldersmålgruppe)

Stk. 2. Ved arbejdet med Børnebrandkorpset skal tages højde for hver enkelt barns fysiske og psykiske evner.

Stk. 3. Børnebrandkorpset gennemfører som udgangspunkt sine møder og aktiviteter adskilt fra Juniorbrandkorpset.

 

§ 4 Medlemskab

Stk. 1. Alle børn, som er fyldt 6 år, kan af forældremyndighedsindehaver skriftlig indmeldes i Børnebrandkorpset.

Stk. 1a. Instruktørerne ved Børnebrandkorpset kan dog afvise en tilmelding, hvis barnet ikke skønnes tilstrækkelig aldersvarende moden.

Stk. 2. Medlemskabet ophører

 • Ved overgang til Juniorbrandkorpset, muligt fra 11 år.
 • Senest ved 13 år, hvis medlemmet ikke forinden er indmeldt i Juniorbrandkorpset.
 • Ved skriftlig udmeldelse
 • Såfremt der udvises en adfærd, der er uforenelig med Børnebrandkorpsets formål.

 

Juniorbrandkorpset:

§ 5 Formål

Juniorbrandkorpsets formål er gennem arbejde, uddannelse og leg, at opdrage de unge til aktive og ansvarsbevidste medmennesker, i særdeleshed med henblik på at hjælpe andre i det frivillige brandvæsens ånd, samt at befordre et godt kammeratskab.

 

§ 6 Medlemskab.

Stk. 1. Alle drenge og piger i alderen 11-17 år kan optages i Østjyllands Juniorbrandkorps.

Stk. 2. Medlemskab ophører ved udgangen af det år hvor de fylder 18 år.

 

§ 7 Aktiviteter m.v.

Stk. 1. Juniorbrandkorpsets medlemmer må ikke deltage i Østjyllands Brandvæsens udrykninger og indsatsarbejder.

Stk. 1a. Dog kan der under iagttagelse af ganske særlige sikkerhedsforanstaltninger laves ekskursioner til brandsteder, der kan have særlig interesse for Juniorbrandkorpset. Brandslukningen skal være helt tilendebragt.

Stk. 2. Juniorbrandkorpset benytter til øvelserne Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenters materiel i det omfang, det kan stilles til rådighed. Der foruden benyttes materiel, der er erhvervet for Juniorbrandkorpsets midler.

Stk. 3. Juniorbrandkorpset har ret til at benytte Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenters lokaler til sine aktiviteter i det omfang, disse er ledige.

 

Fælles bestemmelser for Børne- og Juniorbrandkorps.

 

§ 8 Instruktører

Stk. 1. Instruktørerne er forpligtet til

 • Udarbejdelse af aktivitetsplanen i samarbejde med ØSTBV.
 • Planlægning og gennemførelse af sociale aktiviteter.
 • Afvikling af opgaver i samarbejde med bestyrelse, særligt formanden og kassereren.

Stk. 2. Kvalitet og sikkerhed:

 • Børne- og Juniorbrandkorpsets instruktører og øvrige frivillige skal fremvise ren straffe- og børneattest, som bliver fornyet hvert år.

 

§ 9 Rettigheder og pligter

Stk. 1. Ethvert medlem af Børnebrandkorpset har ret til at deltage aktivt i udviklingen af brandkorpsets børne- og ungdomsarbejde, og forpligter sig til at deltage regelmæssigt, til tiden og aktivt og at pleje og fremme kammeratskabet.

 

§ 10 Kontingent

Stk. 1. For medlemskab af Aarhus Børne og Junior brandkorps betales det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte kontingent. Kontingentet er pt. Kr. 0,- pr. halvår.

Stk. 1a. Der betales forud til kassereren.

Stk. 2. Kontingentet og evt. tilskud bruges udelukkende til at finansiere Børne- og Juniorbrandkorpsets aktiviteter, jf. § 2 stk. 3.

 

§ 11 Udelukkelse

Stk. 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 14 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader Børne- og Juniorbrandkorpsets interesser eller anseelse.

 

§ 12 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 

§ 13 Revision

Stk. 1. Regnskabet revideres af 1 på den ordinære generalforsamling valgt revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Der vælges 1 revisorsuppleant.

 

§ 14 Organisation

Stk. 1. Børne- og Juniorbrandkorpsets ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Formand og kasserer vælges direkte. Øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 2a. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Stk. 2b. Kassereren og den resterende bestyrelse vælges på lige årstal.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Instruktørerne laver et aktivitetsskema for 1 år ad gangen i samarbejde med ØSTBV, som forelægges bestyrelsen til orientering.

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald formanden eller kassereren i forening sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 15 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen består af medlemmerne samt bestyrelsen.

Stk. 2. Generalforsamlingen er Børne- og Juniorbrandkorpsets øverste myndighed

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. Kvartal.

Stk. 4. Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 6. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.

Stk. 7. Forældre til medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Alle Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt, såfremt mindst 1 af de fremmødte forlanger dette. Juniorbrandkorpset vælger to ungdomsrepræsentanter ( medlemmer) til bestyrelsen. De unge, som skal være under 18 år, har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 8. Alle afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 9. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, såfremt disse ikke er i restance med kontingent. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Stk. 10. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning af formanden.
 3. Kassereren fremlægger årsregnskab til godkendelse.

Herunder fastsættelse af kontingent.

 1. Indkomne forslag.
 2. Valg til bestyrelse.
  1. Formand, vælges på ulige år.
  2. Kasserer, vælges på lige år.
  3. 1 bestyrelsesmedlem, vælges på ulige år.
  4. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges på lige år.
  5. Valg af 2 ungdomsrepræsentanter, vælges hvert år.
  6. Valg af 2 suppleanter, vælges hvert år.
  7. Valg af 1 revisor, vælges hvert år.
  8. Valg af 1 revisorsuppleant, vælges hvert år.
 3. Evt.

Stk. 11. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af generalforsamlingen medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

 

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk.1. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

Stk. 2. De gyldige vedtægter er til enhver tid, dem der står skrevet på hjemmesiden.

 

§ 17 Børne- og Juniorbrandkorpsets opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om børne- og juniorbrandkorpset opløsning kan første behandling finde sted på en ordinær generalforsamling. Anden og endelige behandling kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Stk. 2. Til opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 3. Junior- og Børnebrandkorpsets midler skal ved opløsning anvendes til gavn for Østjyllands Brandvæsen.

 

 

Vedtaget på Generalforsamling den 3/6-2021

 

Første behandling af §17 er fortaget 3/6-2021. 5 ud af 5 fremmødte stemte for, ingen i kontingent restance.