Vedtægter for Aarhus - Lystrup Junior Brandkorps

Vedtægterne blev ændret på en ekstraordinær generelforsamling i Juni 2016. Dette skete for at kunne opstarte børnebrandkorpset Fire Kids.

§ 1 NAVN

 

Stk. 1. Aarhus – Lystrup Børnebrandkorps (Aa-L.B.B.), som er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

 

Stk. 2. Aarhus-Lystrup Junior Brandkorps (Aa.-L.J.B.) som er hjemmehørende i Aarhus kommune.

 

Stk. 3. Lystrup Ungdoms Brandkorps(L.U.B.), som er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

 

 

Ungdoms- og juniorbrandkorpset:

 

 

§ 2 FORMÅL

 

Ungdoms- og Juniorbrandkorpsets formål er gennem arbejde, uddannelse og leg, at opdrage de unge til aktive og ansvarsbevidste medmennesker, i særdeleshed med henblik på at hjælpe andre i det frivillige brandvæsens ånd, samt at befordre et godt kammeratskab.

 


§ 3 MEDLEMSSKAB.

 

Stk. 1. Alle drenge og piger i alderen 11 - 15 år kan optages i Aarhus-Lystrup Junior Brandkorps.

 

Stk. 2. Alle drenge og piger fra det fyldte 16 år kan optages i Lystrup Ungdoms Brandkorps.

 


§ 4 ARBEJDE, AKTIVITETER M.V.

 

Stk. 1. Ungdoms- og Juniorbrandkorpsets medlemmer må ikke deltage i Østjyllands Brandvæsens udrykninger og indsatsarbejder.

Dog kan der under iagttagelse af ganske særlige sikkerhedsforanstaltninger laves ekskursioner til brandsteder der kan have særlig interesse for Ungdoms- og Juniorbrandkorpset. Brandslukningen skal være helt tilendebragt.

 

Stk. 2. Ungdoms- og Juniorbrandkorpset benytter til øvelserne Lystrup Brandstations materiel i det omfang det kan stilles til rådighed. Der foruden benyttes materiel der er erhvervet for Juniorbrandkorpsets midler.

 

Stk. 3. Ungdoms- og juniorbrandkorpset har ret til at benytte Lystrup Brandstations lokaler til sine aktiviteter i det omfang disse er ledige.

 


 

Børnebrandkorpset (Fire Kids)

 

 

§ 5 FORMÅL.

 

Stk. 1. Børnebrandkorpsets opgaver og formål:

 • Forberedelse til senere medlemskab af Juniorbrandkorpset igennem leg og spil
 • Leg og læring for medlemmerne i at hjælpe andre / til at bidrage til samfundet
 • Leg og læring i gruppe- og teammentalitet
 • At fremme social kompetence

 

Aktiviteter:

 • Leg, spil og sport
 • Hobbyarbejde (f.eks. til påske eller jul)
 • Information / besøg på brandstationer, politistationen, museer m.m.
 • Læring om grundlæggende brandteori (brandtrekant) og forebyggende brandbeskyttelse
 • Læring til at færdes sikker i trafikken
 • Sundhedsfremmende tiltag, f.eks. svømning
 • Læring om miljø og naturbeskyttelse, f.eks. igennem ophold / færdsel i naturen
 • Let, aldersvarende førstehjælp

 

I sammenhæng med børnebrandkorpsets arbejde må der ikke laves / gennemføres:

 • Handlinger, hvor børnene kunne udsættes for sundhedsfarlige indflydelser, herunder udsættelse for ekstreme forhold (varme, kulde), fysisk / psykisk pres, løft tunge byrder og andre ikke alderssvarende aktiviteter
 • Brandmandsteknisk uddannelse ved og med brandvæsnets køretøjer og redskaber
  (grundet ”farlige”, tunge og for omfattende redskaber for denne aldersmålgruppe)

 

Stk. 2. Ved arbejdet med børnebrandkorpset skal tages højde for hver enkelt barnets fysiske og psykiske evner.

 

Stk. 3.  Børnebrandkorpset gennemfører som udgangspunkt sine møder og aktiviteter adskilt fra Juniorbrandkorpset.

 

 

§ 6 MEDLEMSKAB.

 

Alle børn, som er fyldt 6 år, kan af forældremyndighedsindehaver skriftlig indmeldes.

Instruktørerne ved Børnebrandkorpset kan dog afvise en tilmelding, hvis barnet ikke skønnes tilstrækkelig aldersvarende moden.

 

Medlemskabet ophører

 • Ved overgang til Juniorbrandkorpset, muligt fra 11 år.
 • Senest med 13 år, hvis medlemmet ikke forinden er indmeldt i Juniorbrandkorpset.
 • Ved skriftlig udmeldelse
 • Såfremt der udvises en adfærd, der er uforenelig med Børnebrandkorpsets formål.

 

 

Fælles bestemmelser for Ungdoms-, Junior- og Børnebrandkorps.

 

§ 7 INSTRUKTØRER.

 

Instruktørerne er forpligtet til

 • Udarbejdelse af aktivitetsplanen.
 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter.
 • Afvikling af opgaver i samarbejde med bestyrelse, særligt formanden og kassereren.

 

Kvalitet og sikkerhed:

 • Børne-, junior-, og ungdomsbrandkorpsets instruktører og øvrige frivillige skal fremvise ren straffe- og børneattest, som bliver fornyet hvert år.
 • Der er bestræbelser i gang med at lave en (i første omgang intern) uddannelse for instruktørerne i børne- og ungdomsarbejde, med grundlæggende pædagogik og formålsorienteret projektarbejde.

 

 

§ 8 RETTIGHEDER OG PLIGTER.

 

Stk. 1. Ethvert medlem af brandkorpset har ret til at deltage aktivt i udviklingen af brandkorpsets børne- og ungdomsarbejde, og forpligter sig til at deltage regelmæssigt, til tiden og aktivt og at pleje og fremme kammeratskabet.

 

Stk. 3. Børnebrandkorpset stiller T-shirt med logo til rådighed.

 

Stk. 4. Junior- og Ungdomsbrandkorpset stiller branddragter og andet udstyr til rådighed.

 

 

§ 9 KONTINGENT.

 

Stk. 1. For medlemskab af Ungdoms-, Junior- og Børnebrandkorpset betales det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte kontingent. Kontingentet er pt. kr. 300,- pr. halvår.

Der betales forud til kassereren.

 

Stk. 2. Kontingentet og evt. tilskud bruges udelukkende til at finansiere Ungdoms-, Junior- og Børnebrandkorpsets aktiviteter.

 


§ 10 UDELUKKELSE.

 

Stk. 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 14 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader Ungdoms-, Junior- eller Børnebrandkorpsets interesser eller anseelse.

 

 

§ 11 REGNSKAB.

 

Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

 

Stk. 2. Der aflægges særskilt regnskab for hhv. Børnebrandkorpset og Junior- og Ungdomsbrandkorpset

 

§ 12 REVISION.

 

Stk. 1. Regnskabet revideres af 1 på den ordinære generalforsamling valgt revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

 

Stk. 2. Der vælges 1 revisorsuppleant.

 


§ 13 ORGANISATION.

 

Stk. 1. Ungdoms-, Junior- og Børnebrandkorpsets ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.

 

Stk. 2. Formand og kasserer vælges direkte. Øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Kassereren og den resterende bestyrelse vælges på lige årstal.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.

 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 5. Instruktørerne laver et aktivitetsskema for et halvår af gangen, som forelægges bestyrelsen til orientering.

 

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald formanden eller kassereren i forening sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

 


§ 14 GENERALFORSAMLING.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen består af medlemmerne samt bestyrelsen.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er Ungdoms, - Junior- og Børnebrandkorpsets øverste myndighed

 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse.

 

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 6. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.

 

Stk. 7. Forældre til medlemmer er valgbare til bestyrelsen.  Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt, såfremt mindst 1 af de fremmødte forlanger dette. Junior- og Ungdoms brandkorpset vælger to repræsentanter til bestyrelsen. De unge, som skal være under 18 år, har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

 

Stk. 8. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Stk. 9. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, såfremt disse ikke er i restance med kontingent. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

 

Stk. 10. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

                      1. Valg af dirigent.

                      2. Årsberetning af formanden.

                      3. Kassereren fremlægger årsregnskab til godkendelse.

                          Herunder fastsættelse af kontingent.

                      4. Indkomne forslag.

                      5. Valg til bestyrelse.

                                            A. Formand, vælges på ulige år.

                                            B. Kasserer, vælges på lige år.

                                            C. 1 bestyrelsesmedlem, vælges på ulige år.

                                            D. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges på lige år.

                                            E. Valg af 2 ungdomsrepræsentanter, vælges hvert år.

                                            F. Valg af 2 suppleanter, vælges hvert år.

                                            G. Valg af 1 revisor, vælges hvert år.

                                            H. Valg af 1 revisorsuppleant, vælges hvert år.

                   

6. Evt.

 

Stk. 11. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

 

  

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af generalforsamlingens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

 


§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

 

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

De gyldige vedtægter er til enhver tid, dem der står skrevet på hjemmesiden.

 


§ 16 UNGDOMS,- JUNIOR- OG BØRNEBRANDKORPSETS OPLØSNING.

 

Stk. 1.Bestemmelse om Ungdoms-, Junior- og Børnebrandkorpsets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

 

Stk. 2. Til opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 3. Ungdoms-, Junior og Børnebrandkorpsets midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Lystrup.